Vedtægter - Rønne Byorkester


Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægter

Info bestyrelsen

Vedtægter for Rønne Byorkester


§ 1 :  Orkesterets formål er, via et forpligtende fællesskab, at samle musikinteresserede der tidligere har lært at spille, samt videreudvikle medlemmernes musikalske kunnen for derigennem at skabe øget interesse for amatørmusikken.

§ 2 :  Medlemsskab kan opnås, såfremt man kan spille et egnet instrument. Endvidere må pågældende være fast bosiddende på øen.

§ 3 :  Medlemskontingent fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling.

§ 4 :  For orkesterets medvirken ved bestilte arrangementer modtages betaling efter orkesterbestyrelsens skøn.

§ 5 :  Foreningens midler indsættes i en bank. Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren fremlægger et revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.

§ 6 :  Ved udlevering af et for orkesterets midler indkøbt instrument skal kvittering for instrumentet udstedes. I tilfælde af misligholdelse af instrumentet skal erstatning ydes af låneren.

§ 7 :  I tilfælde af orkesterets opløsning tilfalder orkesterets nodearkiv Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, al øvrig ejendom tilfalder Bornholms Regionskommune.

§ 8 :   Generalforsamling afholdes mindst een gang årligt, og skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 9 :  Bestyrelsen består af 4 medlemmer + dirigenten.
 stk1:  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer står på valg på lige årstal, 2 på ulige. Desuden vælges 1 suppleant.
 stk2:  Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling.
 stk3:  På den årlige generalforsamling vælges desuden en revisor.

§ 10 :  Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen med alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 11 :  Orkesteret tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. For orkesterets forpligtelser hæfter alene orkesterets formue.

§ 12 :  Orkesterets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

     Rønne, den 15. juni 2010

     Kaj Erik Mortensen
     formand


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu